top of page

Privacy verklaring

JGD Stables hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. JGD Stables houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als JGD Stables zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens 

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door JGD Stables verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden

 • Beheer van klantenbestand 

 • Trainen en begeleiden van ruiters

 • Werven van sponsoren 

 • Facturering

 • Marketingdoeleinden, zoals het sturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen

 • Nakomen van wettelijke verplichtingen 

 • Versturen van nieuwsberichten

 • Het voeren van geschillen 

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

 • Gerechtvaardigde belangen, zoals de verbetering van onze dienstverlening, interne controle en beveiliging en bescherming van onze financiële belangen. 

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan JGD Stables de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;

 • Tussenvoegsel;

 • Achternaam;

 • (Zakelijk) Telefoonnummer;

 • (Zakelijk) E-mailadres;

 • Geslacht.

 • Leeftijd

 • Wedstrijduitslagen

 • De inhoud van communicatie

 • Bank- en betaalgegevens

 • Foto’s en ander beeldmateriaal

 

Uw persoonsgegevens worden door JGD Stables opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;

 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • Het verstrekken van factuurgegevens aan dierenartsen, hoefsmeden en andere (medische) instellingen ten behoeven van uw paard/pony 

Met verwerkers maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Daarnaast delen wij uw gegevens indien nodig met de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS). Verder kunnen wij de door uw verstrekte gegevens aan andere partijen verstrekken, indien dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU wanneer wij gebruik maken van social media zoals Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok en Youtube in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-US Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Bewaartermijn

JGD Stables bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we maatregelen genomen; al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend, hanteren wij wachtwoorden en maken wij gebruik van een virusscanner. 

 

Rechten omtrent uw gegevens 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. 

Een verzoek of bezwaar met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u richten aan julia.groenhart@hotmail.com. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Vergeet dan niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto onleesbaar te maken. U kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy Polis nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

JGD Stables 

Watertoren 29

3372 DV Hardinxveld-Giessendam

Nederland

julia.groenhart@hotmail.com

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in oktober 2023.

JGD Stables kan deze privacy verklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

bottom of page